Inleiding

Sinds 1 januari 2009 gebruiken de vijf Friese ziekenhuizen het burgerservicenummer (BSN). Dit is een uniek en persoonsgebonden nummer. Iedereen die in Nederland is ingeschreven bij een gemeente heeft een BSN. Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Dit nummer wordt ook door veel overheidsorganisaties gebruikt, bijvoorbeeld de gemeenten en de belastingdienst. Het gebruik van uw BSN zorgt voor betrouwbare uitwisseling van uw gegevens in de zorg. De aanleiding voor het gebruiken van het burgerservicenummer in de zorg is de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z).
Opnemen van het BSN in de administratie is daarmee ook voor de ziekenhuizen een wettelijke verplichting geworden. Voor u als patiënt betekent dit dus de verplichting om u te legitimeren.

Wat betekent dit voor u als patiënt?
Iedere patiënt, ook hij/zij die al langer bekend is in het ziekenhuis, moet zich sinds 1 januari 2009, bij het eerste bezoek aan een van de Friese ziekenhuizen legitimeren. Dat kan met een geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Kinderen tot 14 jaar kunnen zich legitimeren via het paspoort van een van de ouders waarin ze zijn bijgeschreven.
Zoals in veel ziekenhuizen wordt ook in Nij Smellinghe van alle patiënten (baby’s uitgezonderd) sinds 1 januari een foto gemaakt. Die wordt automatisch opgenomen in de administratie van het ziekenhuis. Op deze manier hoeft u zich als patiënt niet steeds opnieuw te legitimeren bij vervolgbezoeken aan het ziekenhuis. Vaststellen of het om de juiste patiënt gaat, kan dan immers steeds aan de hand van de foto. 

Waarom gebruiken ziekenhuizen het BSN?
Het gebruik van het burgerservicenummer is in de zorg een wettelijke plicht geworden.

Doordat u zich legitimeert en vervolgens uw BSN in de ziekenhuisadministratie wordt ingevoerd weet het ziekenhuis dat het om de juiste patiënt gaat. En dat er geen sprake is van persoonsverwisseling met alle kwalijke gevolgen voor de patiënten en hun dossiers met persoonlijke gegevens. Verder is het belangrijk dat tussen zorgverleners op een betrouwbare manier gegevens worden uitgewisseld. Bijvoorbeeld wanneer een ziekenhuis en een apotheek medicijngegevens aan elkaar doorgeven. Een uniek nummer zorgt voor minder fouten bij het uitwisselen van gegevens. Ook zorgverzekeraars gaan het BSN gebruiken.

Wie zorgt in Nij Smellinghe voor het opnemen van het BSN in de administratie?
Het opnemen van het BSN en patiëntfoto’s in de ziekenhuisadministratie gebeurt vooral door de receptie poliklinieken. Deze receptie bevindt zich in de hal direct na de ingang van de poliklinieken. Daarnaast wordt het opnemen van het BSN en patiëntfoto’s in de ziekenhuisadministratie ook gedaan door die afdelingen waar patiënten rechtstreeks naar toegaan (bijvoorbeeld de SEH en hartbewaking). Op deze afdelingen gebeurt dat natuurlijk pas als de toestand van de patiënt dat toelaat.

Hoe is uw privacy geregeld?
Voor het gebruik van het BSN in de zorg gelden speciale regels en wetten. Dat is gedaan om uw privacy goed te regelen. Er is de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet geneeskundige behandelovereenkomst. Deze wetten zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw BSN alleen gebruikt mag worden door de zorgverlener die u behandelt of door de zorgverzekeraar waarbij u staat ingeschreven.

Meer informatie
Voor geïnteresseerden is er door de overheid een website gemaakt over dit onderwerp. Wilt u meer weten, kijk dan op www.infoBSNzorg.nl.