Inleiding

Wanneer uw gezondheid niet in orde is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. Hiervoor kunt u naar ons ziekenhuis komen. Uw gezondheidstoestand wordt door een arts of andere deskundige beoordeeld en geregistreerd. In deze brochure kunt u lezen hoe met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan en hoe uw rechten en plichten in Nij Smellinghe zijn geregeld.

Respect voor privacy bij onderzoek en behandeling
In een ziekenhuis is het van groot belang dat er aandacht is voor het respecteren van uw privacy. Juist omdat er dingen gebeuren die voor u 'privé' zijn en die voor de medewerkers en artsen vaak 'routine' zijn geworden.

Gedragsregels voor privacy

Om uw privacy zoveel mogelijk te kunnen bewaken zijn er gedragsregels opgesteld. Iedereen die in het ziekenhuis werkt moet zich aan deze regels houden:
• Als u onderzocht of behandeld wordt, zijn alleen de artsen en andere hulpverleners aanwezig die direct betrokken zijn bij uw behandeling. Als er anderen aanwezig zijn, dan wordt hiervoor van tevoren uw toestemming gevraagd. Hierbij kunt u denken aan artsen in opleiding en stagiaires.
• Bij een onderzoek of behandeling wordt de ruimte waarin u zich bevindt, zo afgeschermd, dat u niet te zien bent door buitenstaanders.
• Gesprekken over uw privé-omstandigheden (bijvoorbeeld vragen over uw gezondheidstoestand of een uitslag van een onderzoek) worden zo gevoerd dat buitenstaanders niet mee kunnen luisteren.

Vindt u dat er met uw privacy onvoldoende rekening wordt gehouden of dat u niet goed bent geïnformeerd? Bespreek dit dan met de betrokken medewerker of arts. U kunt eventueel contact opnemen met het hoofd van de afdeling.
Lukt het niet om samen tot een goede oplossing te komen, dan bestaat er binnen Nij Smellinghe de mogelijkheid om een klacht in te dienen. De manier waarop u een klacht kunt indienen, vindt u in de folder 'Klachtenregeling Nij Smellinghe'.

Omgaan met uw medische gegevens

Patiëntenpas
Uw persoonsgegevens, waaronder uw patiëntennummer, worden op een patiëntenpas vastgelegd. Hiermee kunnen medewerkers uw onderzoeks- en behandelgegevens snel en nauwkeurig opslaan en terugvinden.

Dossier
Wanneer u bij een specialist op de polikliniek komt of als u wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan worden uw persoonlijke gegevens vastgelegd in een ‘dossier’. Dit is het ‘Elektronisch Patiënten Dossier’ (EPD). Hierin staat bijvoorbeeld omschreven:
1. De klachten die u hebt
2. Welke onderzoeken u hebt gehad
3. Wat de uitslagen hiervan zijn, enz.
Als u op de verpleegafdeling wordt opgenomen, dan wordt er een 'Elektronisch Verpleegkundig Dossier' (EVD) bijgehouden. Hierin staan onder andere vermeld:
1. Uw persoonsgegevens/patiëntenpas
2. Aanwijzingen van de arts
3. Uw persoonlijke wensen en gewoonten, enz.

Als uw behandeling wordt beëindigd, dan worden al uw gegevens minimaal vijftien jaar in het medisch archief bewaard.

Gedragsregels voor het bijhouden van dossiers

Voor het bijhouden en inzien van een dossier zijn bepaalde gedragsregels opgesteld. Deze regels gelden zowel voor het EPD als voor het EVD.
• Persoonlijke en psychologische zaken worden alleen in een dossier vermeld als ze te maken hebben met uw behandeling.
• Belangrijke documenten zoals laboratoriumuitslagen, röntgenverslagen, brieven aan uw huisarts en dergelijke worden ook in uw dossier bewaard.

• Alleen hulpverleners, die direct bij uw behandeling zijn betrokken, mogen uw dossier inzien. Dit kunnen, naast de behandelende artsen en verpleegkundigen, ook andere medische specialisten, fysiotherapeuten, diëtisten en maatschappelijk werkers zijn. Zij hebben allemaal geheimhoudingsplicht. Als u tegen deze werkwijze bezwaar hebt, maak dit dan kenbaar bij uw behandelend arts.
• Een arts of een andere hulpverlener mag geen informatie uit uw dossier verstrekken aan andere mensen die niet bij uw behandeling zijn betrokken. Het kan voorkomen dat het verstrekken van gegevens aan anderen toch wenselijk is, bijvoorbeeld familie. In zo’n geval overlegt de verpleegkundige met de patiënt of er informatie verstrekt mag worden.

Rechten van de patiënt ten aanzien van het dossier

Sinds een aantal jaren zijn de rechten van een patiënt voor zijn dossier vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet beschrijft onder meer dat u recht heeft op:
• Inzage in uw dossier
Als u wilt weten wat er over u in een dossier staat, dan kunt u om inzage in uw dossier vragen. Voor uw EPD kunt u dit aan uw arts vragen. Als u bent opgenomen en u wilt uw verpleegkundig dossier inzien dan kunt u dat vragen aan de verpleegkundige. Vaak wil de arts of de verpleegkundige bij de inzage een toelichting geven, zodat er geen misverstanden ontstaan.
• Kopie van uw dossier
Als u een kopie van uw dossier wilt, dan kunt u deze aanvragen. Hoe u dit kunt doen, kunt u onder het kopje 'Indienen van een verzoek om inzage of kopie van uw medische dossier' lezen.
• Aanvulling van uw dossier
Als uw dossier naar uw eigen mening geen volledig beeld geeft van uw situatie, dan kunt u de ontbrekende gegevens laten opnemen in uw dossier.
• Correctie van uw dossier of zelfs vernietiging van uw dossier
Als er in uw dossier zaken vermeld staan die niet juist zijn, dan heeft u in principe het recht om dat te laten wijzigen. Hetzelfde geldt voor het verwijderen van gegevens die u er niet in wilt hebben of het vernietigen van uw gehele dossier. Meer informatie hierover kunt u vinden in de brochure 'inzage in uw medisch dossier' van het Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

Indienen van een verzoek om inzage of kopie van uw medische dossier

Hiervoor zijn meerdere routes beschikbaar. U kunt rechtstreeks bij uw hulpverlener een verzoek om inzage doen. Daarnaast kunt u via het zorgportaal Mijn Nij Smellinghe uw gegevens inzien. Het opvragen van een kopie van uw medische gegevens kan via de website www.nijsmellinghe.nl.

Indienen van een verzoek om aanvulling, correctie of vernietiging van uw dossier

Aanvulling, correctie of vernietiging regelt u zelf met uw hulpverlener. Wanneer u hierbij op problemen stuit, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis.

Anonieme gegevens van patiënten

Het ziekenhuis werkt mee aan landelijke overzichten over opname, behandeling en ontslag van patiënten. Daarom worden sommige gegevens van patiënten verstrekt aan bijvoorbeeld Ziektekostenverzekeraars, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Prismant en het Integraal Kankercentrum Noord Nederland. Ook gaan er gegevens naar de overheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is dan niet bekend op welke patiënt de gegevens betrekking hebben. De gegevens zijn volledig geanonimiseerd. Dit geldt uiteraard niet voor gegevens die worden verstrekt aan de ziektekostenverzekeraar.

Gebruik lichaamsmateriaal

Om een juiste diagnose te kunnen stellen, kan het nodig zijn dat uw bloed of ander 'lichaamsmateriaal' onderzocht wordt. Soms wordt een deel daarvan bewaard en kan het later gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt anoniem. De materialen zijn niet 'herleidbaar tot een individu' .
Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw bloed of ander lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelend arts. Mocht u hier meer over willen weten, lees dan de folder 'Nader gebruik van lichaamsmateriaal'.

Tot slot

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van deze folder, dan kunt u terecht bij het Patiënten Service Bureau (PSB) in de centrale hal van het ziekenhuis.
Telefoonnummer (0512) 588 087 of per e-mail: PSB@nijsmellinghe.nl

Bij het tot stand komen van deze folder is gebruik gemaakt van de brochures van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), Uw rechten als patiënt (WGBO) en Inzage in uw medisch dossier (Wet Bescherming Persoonsgegevens).