Dienstverleningsovereenkomst voor Regiopoli Drachten-Sûnenz getekend!

Geplaatst op 31 mei 2016

Op dinsdag 26 april jl. is de dienstverleningsovereenkomst getekend tussen het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) Drachten van Ziekenhuis Nij Smellinghe en de Huisartsencoöperatie ZuidOost Friesland ten behoeve van medisch specialistische werkzaamheden op de Regiopoli Drachten. De Regiopoli is gevestigd in het anderhalvelijns centrum in Sûnenz aan de Burgemeester Wuiteweg in Drachten. De Regiopoli Drachten-Sûnenz is daarmee de eerste poli in Friesland en Noord Nederland, waar medisch specialisten in een eerste lijns (huisarts) omgeving patiënten en hun huisarts voorzien van medisch specialistisch advies.

Na het tekenen van de overeenkomst
(v.l.n.r.: Daphne van Kalken, Koos Smedes, Wim Brunninkhuis, Marcel van der Linde, Bert Brouwer).

Wat is de Regiopoli?
Op de Regiopoli worden patiënten gezien door medisch specialisten die werkzaam zijn in ziekenhuis Nij Smellinghe, doch buiten de ziekenhuismuren en in een huisarts omgeving (1e lijn). Hierdoor maken de patiënt en de huisarts gebruik van specialistische expertise, maar tegen lagere kosten. Voor de patiënt is het een belangrijk voordeel dat zijn ‘eigen risico’ hierbij meestal niet hoeft te worden aangesproken en dit de patiënt dus ook geld scheelt. Ook is de Regiopoli kleinschaliger en daardoor gemoedelijker, meer een huiskamer idee. Van belang is dat de huisarts hierbij de patiënt verwijst en met de patiënt samen de ‘regie’ houdt en de medisch specialist een advies functie naar beiden heeft. De specialist en huisarts leren daarbij van elkaar.

Voor welke patiënten is de Regiopoli?
De Regiopoli is geschikt voor patiënten met minder ingewikkelde klachten en problemen, waarbij met minder uitgebreid onderzoek een juiste diagnose en behandeladvies kan plaatsvinden. Indien ingewikkelder onderzoek nodig is, is het verwijzen naar de Regiopoli minder verstandig. Daarvoor moet dus een goede afweging worden gemaakt door de huisarts samen met de patiënt. De huisartsen hebben daarom samen met de medisch specialisten van het ziekenhuis afspraken gemaakt om aan te kunnen geven voor welke patiënten de Regiopoli een goede keuze kan zijn en dit ook op schrift gezet voor alle huisartsen voor het naar de Regiopoli kunnen verwijzen via ZorgDomein.

Hoe is dit initiatief tot stand gekomen?
Het initiatief voor het op gaan zetten van deze Regiopoli in Sûnenz is begin januari 2015 gestart via gezamenlijk overleg tussen vertegenwoordigende huisartsen (Wim Brunninkhuis, Mark van Bracht en Bert Brouwer) en medisch specialisten van medische staf en MSB Drachten (Robert Damstra, Lot Jansen en Marcel van der Linde) van ziekenhuis Nij Smellinghe en anderhalvelijjnscentrum Sûnenz (Ida van Marion, regiodirecteur). Het idee hierachter is om zoveel mogelijk de juiste patiënt, op de juiste plek en tijd en door de juiste arts te laten behandelen op een doelmatige manier, een streven dat sterk gestimuleerd wordt door minister Schippers van VWS. Dat is ook de start geweest van Sûnenz als anderhalvelijnscentrum; de wens van ZuidOostZorg en huisartsen om een beweging richting thuis (ondersteuning burger) en huisartsen (steeds complexere zorgvraag in de huisartsenpraktijk) te gaan maken, die betekent dat er een verschuiving in het huidige zorglandschap plaats gaat vinden. Een verschuiving van 2e naar 1,5e, 1e en 0e lijn, waarbij 0e lijn staat voor de burger thuis.

Er is een projectgroep door bovengenoemde partijen geformeerd met een externe projectleider en daarbij is een projectplan geschreven, inclusief businesscase. De projectgroep heeft de plannen voorgelegd aan de provinciale Coördinatie Commissie, die dit soort ‘substitutie’ initiatieven beoordeelt, en daar al snel groen licht van gekregen. In goed overleg met de Friesland Zorgverzekeraar (DFZ), is ook de benodigde financiering van dit project van nieuwe en slimme zorg gerealiseerd. Via ondersteuning van de Raad van Bestuur (Norbert Hoefsmit) en het management (John van Arnhem, Olke Dijksma) van ziekenhuis Nij Smellinghe is o.a. ICT/roostering (Cristiaan Ybema en Pieter Buwalda) gefaciliteerd.

Sûnenz beoogt met deze meekijkconsulten facilitering en ondersteuning specifiek aan huisartsen uit de regio Zuidoost Friesland. Dit hebben ze meer dan waar gemaakt. De projectgroep heeft in het jaar 2015 veel tijd geïnvesteerd in de opzet van deze Regiopoli en per 1 januari 2016 is hiermee gestart met de specialismen Cardiologie, Dermatologie en Orthopedie. Omdat het van groot belang is de kwaliteit, continuïteit en voorts de beleving en tevredenheid van patiënten en betrokken artsen in kaart te brengen, te evalueren en waar nodig bij te sturen, is een onderzoeker van het Huisartsen Instituut Groningen aan de Regiopoli verbonden, gefaciliteerd door DFZ.

Hoe gaat het verder?
Hoewel de patiëntenstroom richting de Regiopoli Drachten- Sûnenz op dit moment nog (te) bescheiden is, verwacht de projectgroep dat de huisartsen en patiënten in toenemende mate gebruik van deze faciliteit zullen gaan maken.

Naast de Regiopoli heeft het anderhalvelijnscentrum Sûnenz de beschikking over zogenaamde ‘huisartsenbedden’ in het Huisartsenhospitaal. Deze bedden zijn voor de overbrugging van patiënten die nog niet naar huis kunnen, doch ook niet meer in het ziekenhuis opgenomen hoeven te blijven en die in Sûnenz behandeld worden door de huisarts. Bovendien kunnen patiënten rechtstreeks vanuit huis in het Huisartsenhospitaal worden opgenomen. Verdere uitbreiding met andere specialistische gebieden staat in de planning, zoals het gaan doen van ‘kleine’ chirurgische en dermatologische ingrepen. Het idee daarbij is om de patiënten waar mogelijk dichter bij de ‘buurtzorg’ en minder snel in het ziekenhuis te onderzoeken en te behandelen, tegen lagere kosten voor de patiënt en de gemeenschap. Op deze wijze kan beter ingespeeld worden op de stijgende vraag naar zorg voor de verouderende bevolking, waarbij dat niet allemaal in het ziekenhuis kan en hoeft en waarbij het ziekenhuis zich dan meer kan toeleggen op zorg die niet goed buiten het ziekenhuis kan worden geleverd.

Met dank aan alle betrokkenen bij het opzetten van de Regiopoli Drachten-Sûnenz,
Marcel van der Linde, cardioloog,
Ziekenhuis Nij Smellinghe Drachten
Wim Brunninkhuis, huisarts te Drachten


« Naar overzicht