Kindergeneeskunde (polikliniek)

Verpleegkundig Diabetes Consulent

De rol van de Verpleegkundig Diabetes consulent
In Friesland zijn ongeveer 250 kinderen met Diabetes Mellitus. Ouders en kinderen worden voor het vaststellen van de diagnose door de huisarts doorverwezen naar het kinderdiabetesteam. Deze kinderen worden opgenomen op de kinderafdeling als de diagnose gesteld is of wanneer  er complicaties zijn. Het is de bedoeling deze groep kinderen zoveel mogelijk poliklinisch of thuis te begeleiden. Deze begeleiding wordt gegeven door het kinderdiabetes team. Dit team bestaat uit kinderartsen, een diëtist, een kinder- en jeugdpsycholoog en een verpleegkundig kinderdiabetes consulent. Samen begeleiden zij ouders en kind om zo zelfstandig mogelijk met de diabetes om te gaan.

De verpleegkundig kinderdiabetes consulent
Voor kinderen met diabetes is, vooral in het begin, een intensieve deskundige begeleiding noodzakelijk. De verpleegkundig kinderdiabetes consulent speelt hierin een centrale rol. Zij is samen met de kinderarts de vaste contactpersoon voor de kinderen en hun ouders.

Voorlichting en begeleiding
Een verpleegkundig kinderdiabetes consulent is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in het geven van voorlichting en begeleiding aan kinderen van 0-18 jaar en hun ouders en omgeving over het spuiten van insuline, het controleren van de bloedglucose en het omgaan met een insulinepomp.
Zij informeert ouder en kind over de invloed van diabetes in het dagelijkse leven zoals bijv. tijdens school, sport, logeren en feestjes. Daarnaast heeft zij een ondersteunende rol bij het leerproces dat nodig is voor het bereiken van een goede diabetesregulatie, waarbij rekening gehouden wordt met de gewoontes binnen het gezin.
Geprobeerd wordt om de diabetesregulatie aan te passen aan de activiteiten van het kind op school, vereniging en thuis. Overleg over eetmomenten, het soort activiteiten en andere gewoonten is belangrijk. Samen met de andere leden uit het kinderdiabetesteam kijkt de verpleegkundig consulent kinderdiabetes naar wat de beste aanpak is. De behandeling wordt altijd op de specifieke situatie van het kind afgestemd. Het contact met ouder en kind vindt plaats op de polikliniek voor kindergeneeskunde, bij het kind thuis, op school en vereniging.
Ook voor leerkrachten en/of groepsleiding van kinderopvang, peuterspeelzaal en scholen heeft zij een taak in de voorlichting. Doel van deze voorlichting is klasgenoten en leerkrachten informeren over diabetes, acceptatie van het kind in de klas/groep, voorkomen van pesten en uitzonderingspositie en het wegnemen van taboes en misverstanden.

Andere taken
Naast haar rol als specialist in het geven van voorlichting aan ouders en kind en hun omgeving, ondersteunt zij ook andere hulpverleners die betrokken zijn bij kinderen met diabetes. Bijvoorbeeld verpleegkundigen van de kinderafdeling, het specialistisch kinderdiabetesteam en medewerkers van ouder- en kindzorg binnen de thuiszorgorganisatie(s). Verder organiseert de verpleegkundig kinderdiabetesconsulent groepsvoorlichtingsbijeenkomsten voor ouders en kinderen met diabetes, ouderavonden en activiteiten, soms i.s.m. de DVN. Hier worden onderwerpen behandeld in het belang van de behandeling.
Het deelnemen aan en initiëren van structurele of ad-hoc (multidisciplinaire) overlegvormen is een randvoorwaarde voor een goede afstemming van taken van verschillende zorgverleners tijdens de behandeling.
Deelnemers aan dergelijke overlegvormen kunnen zijn: kinderartsen, internisten, collega (diabetes)verpleegkundigen, diëtetiek, psychologen en patiëntenverenigingen.
Het uiteindelijke doel van al deze activiteiten is dat het kind met diabetes opgroeit tot een zelfstandige volwassene met voldoende verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen gezondheid. Hiervoor is nodig dat de bloedglucosewaarden binnen acceptabele grenzen blijven terwijl het normale dagelijkse leven zo min mogelijk wordt verstoord.

Voor deze informatie is gebruik gemaakt van een artikel van de hand van Ineke Kruizenga. Zij is verpleegkundig kinderdiabetes consulent in het Antonius ziekenhuis in Sneek. Zij heeft haar werkplek op de polikliniek kindergeneeskunde en maakt deel uit van het kinderdiabetesteam.