Privacy Statement

Inleiding
In onze ziekenhuis hechten wij er veel belang aan dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee we u kunnen identificeren, bijvoorbeeld uw Burgerservicenummer, naam en adresgegevens, maar ook gegevens over uw gezondheid en medicatie- en/ of hulpmiddelengebruik.

Om u kwalitatief optimale zorg te kunnen bieden en vooral ook om te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk dat uw gegevens worden opgenomen en bewaard in een aantal zorgsystemen. Onze ziekenhuis hanteert daarbij de door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorgeschreven privacy normen.

In deze privacy statement leggen wij uit welke gegevens worden verwerkt en waarom, aan wie uw gegevens worden verstrekt, hoe lang uw gegevens worden bewaard en wat uw rechten zijn.

Welke gegevens worden verwerkt?
Naast gegevens over uw persoon, zoals uw naam, geboortedatum en contactgegevens, leggen wij ook gegevens van uw zorgverleners en zorgverzekeraar vast, alsmede medische gegevens, daaronder begrepen uw aandoening en de hiervoor voorgeschreven medicatie.
Wanneer u onze website bezoekt zult u bovendien te maken krijgen met “cookies”, daarnaast wordt tevens het IP-nummer geregistreerd bij dit bezoek.

Waarom worden uw gegevens vastgelegd?
Onze ziekenhuis gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden:

  • om via zorgsystemen ten behoeve van uw behandeling registraties te kunnen doen;
  • om medicatie en/ of hulpmiddelen aan u te kunnen en mogen verstrekken;
  • om onderzoek te kunnen verrichten naar de kwaliteit van dienstverlening;
  • om betaling voor onze dienstverlening via uw zorgverzekering te verkrijgen.


Aan wie kunnen uw gegevens worden verstrekt?
Naast de specialist en, indien nodig, diens waarnemer hebben de in het ziekenhuis werkzame personen, zoals de assistenten en secretaresses toegang tot uw persoonsgegevens, voor zover zij daartoe door de behandelaar zijn gemachtigd. De behandelaar kan met een andere zorgverlener overleggen over uw behandeling.

  • Wij maken gebruik van verschillende software producten. Met behulp van deze software kunnen wij onze zorgverlening administreren, declareren, contact onderhouden met andere zorgverleners en onze leveranciers. Wij hebben verwerkersovereenkomsten met de software providers gesloten, waarin uw privacy wordt gewaarborgd.
  • De leverancier van uw medicatie, zoals de poliklinische apotheek of een centrale apotheek. Uw zorgverzekeraar zodat wij de kosten van uw medicatie rechtstreeks kunnen declareren.
  • Via het Landelijk Schakelpunt kunnen uw zorgverleners medische informatie over u raadplegen in elkaars systemen. Dat is alleen toegestaan, indien dit noodzakelijk is voor uw behandeling en als u daarvoor toestemming heeft gegeven via www.ikgeeftoestemming.nl.
  • Persoonsgegevens kunnen eveneens worden verstrekt aan derden als daartoe een verplichting bestaat op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Op grond van de wet is onze ziekenhuis in beginsel verplicht om uw gegevens voor een periode van 15 jaar te bewaren of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

Wat zijn uw rechten?
U kunt ons altijd vragen om inzage in de gegevens die wij van u verwerken. Indien deze gegevens niet juist of onvolledig zijn, zullen wij deze gegevens op uw verzoek aanpassen. U kunt ons verder vragen uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere ziekenhuis of zorgverlener. In beginsel zullen wij gehoor geven aan uw verzoeken en/of bezwaren tegen (bepaalde) verwerking(en), tenzij op ons een wettelijk verplichting rust de gegevens ongewijzigd te laten of te bewaren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door uzelf is gedaan, kunnen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen.

Vragen?
Voor algemene informatie over privacy, over de AVG en over beveiliging, verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Voor specifieke vragen of opmerkingen over uw privacy bij de ziekenhuis kunt u contact met onze functionarisgegevensbescherming.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy statement te wijzigen, controleer daarom met enige regelmaat onze website voor de laatste versie van ons privacy statement.