Neurologie (verpleegafdeling A3)

Neurorevalidatie en nazorg Zuid Oost Friesland

Als u een CVA heeft gehad, wilt u kunnen rekenen op goede nazorg. Daarom is de Transmurale Neurorevalidatie en Nazorg regio Zuid Oost Friesland in het leven geroepen. Dit is een transmuraal samenwerkingsverband om de CVA ketenzorg in de regio tot stand te brengen en in stand te houden. De deelnemende zorgpartners van de CVA zorgketen Zuid Oost Friesland zijn:

Ziekenhuis Nij Smellinghe; afdeling neurologie met Stroke Unit voor trombolyse behandeling en acute CVA zorg en bewaking.

ZuidOostZorg; met huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging thuis, verzorgd wonen in verschillende zorgcentra, verpleeghuiszorgo op verschillende locaties en een reactiveringcentrum.

Revalidatie Friesland, Beetsterzwaag; revalidatiecentrum

De Friese Wouden; met huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging thuis, verzorgd wonen in verschillende zorgcentra, verpleeghuiszorg op verschillende locaties en een reactiveringcentrum.

De samenwerking is gericht op een structurele verbetering van de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg aan alle CVA patiënten door verbetering van de organisatie van de zorg, betere toepassingen van richtlijnen en verbetering van de communicatie tussen alle zorgverleners in de acute, revalidatie en de chronische fase.

De CVA zorgketen Zuid Oost Friesland is lid van het landelijke CVA kennisnetwerk. De Stichting Kennisnetwerk CVA Nederland wil de zorg voor CVA patiënten in heel Nederland stimuleren. Daarom zetten ze de CVA zorgketens aan tot het onderling uitwisselen van kennis, ervaringen en dergelijke, het rapporteren over bepaalde kwaliteitsindicatoren en het tot stand brengen van een scholingsprogramma.

Om deze doelen te realiseren zijn verschillende werkgroepen ingesteld. Het kennisnetwerk CVA NL wordt finacieel gesteund door de deelnemende CVA zorgketens, maar ook door de Nederlandse Hartstichting.