HSMR en SMR

Sinds 2010 wordt jaarlijks door het CBS de HSMR voor de Nederlandse ziekenhuizen bepaald. Deze ‘Hospital Standardized Mortality Ratio’ zet het werkelijke sterftecijfer (mortaliteit) in een ziekenhuis af tegen het sterftecijfer dat op basis van de patiëntkenmerken kan worden verwacht. De HSMR is daarmee een (kwaliteits)indicator voor potentieel vermijdbare sterfte. Een HSMR van 100 geeft aan dat het sterftecijfer overeenkomt met de te verwachten sterfte op basis van patiëntkenmerken.

Voor Nij Smellinghe is de HSMR over 2015 vastgesteld op 96. Met een 95% betrouwbaarheidsinterval van 89-104 wijkt de HSMR van Nij Smellinghe niet af van het landelijk gemiddelde.

Sinds 2014 worden ook de SMR-cijfers gepubliceerd. Deze cijfers hebben betrekking op de verwachte sterfte (op basis van patiëntenprofielen) afgezet tegen de werkelijke sterfte per specialisme, zoals bijvoorbeeld patiënten met darmkanker of één patiëntencategorie, zoals IC patiënten.

In de bijlage vindt u de SMR-cijfers van ons ziekenhuis. Over 2015 zijn onze SMR-cijfers (sterftecijfers) voor zeven categorieën significant lager dan het landelijk gemiddelde.

Namelijk:

  • Ziekten van hart en vaatstelsel
  • Letsel en vergiftiging
  • Hartstilstand en ventrikelfibrilleren
  • Acute cerebrovasculaire aandoening
  • Intracraniaal letsel
  • Leeftijdscategorie 0-4 jaar
  • Niet-acute opnamen

NB Er zijn geen categorieën waarop onze SMR-cijfers (sterfte-cijfers) significant hoger zijn dan het landelijke gemiddelde.