Naar huis...

Na lang wachten wordt uw kind uit het ziekenhuis ontslagen. Veel ouders krijgen dan pas tijd en ruimte om stil te staan bij wat er allemaal is gebeurd. Allerlei vragen kunnen dan naar boven komen. Vragen over 'gewone' dingen, zoals dagelijkse verzorging en het dag- en nachtritme, maar ook over de bijzonderheden van te vroeg en/of te licht geboren kinderen of kinderen met een moeizame start. Een aantal problemen komt bij deze kinderen vaker voor dan bij kinderen die op tijd geboren worden en een goede start hebben. Het volgen van uw kind bij het 'groter groeien' vraagt dan ook speciale deskundigheid. Daarom bieden de kinderartsen en de jeugdgezondheidszorg (JGZ), samen met andere deskundigen, een gezamenlijke nazorg aan, voor u en uw kind.
We willen een vraagbaak voor u zijn en u helpen mogelijke problemen te voorkomen of op tijd te signaleren. We doen dit door het eerste jaar intensief contact met u te hebben. Daarbij werken we als deskundigen zo goed mogelijk samen door elkaar te informeren over de bijzonderheden van u en uw kind en door adviezen op elkaar af te stemmen. Het is belangrijk om bij problemen tijdig goede begeleiding te krijgen.

De overgang naar de thuissituatie

U en uw kind hebben een periode achter de rug waarin intensieve zorg nodig was. Om vertrouwen in uzelf en uw kind te krijgen, is het belangrijk dat u juist in de eerste weken thuis goed wordt begeleid. Een gespecialiseerd verpleegkundige van de JGZ, de nazorgverpleegkundige JGZ, begeleidt u bij de overgang van het ziekenhuis naar huis.
In de dagen voor het ontslag komt de nazorgverpleegkundige kennis met u maken in het ziekenhuis. De verpleegkundige van de couveuseafdeling informeert haar dan samen met u over de bijzonderheden van u en uw kind.
De verpleegkundige zorg wordt op het moment van ontslag door de nazorgverpleegkundige JGZ overgenomen. De eerste week na thuiskomst komt ze al bij u thuis. Hiervoor maakt ze in het ziekenhuis een afspraak met u. Allerlei zaken die u thuis voor het eerst tegenkomt of die thuis anders lijken te zijn dan in het ziekenhuis, kunt u met haar bespreken. Bij vragen kunt u haar ook bellen.

De jeugdgezondheidszorg en de kinderarts

De nazorg voor te vroeg geboren kinderen is zo georganiseerd dat u in het eerste jaar niet naar het gewone consultatiebureau gaat. De verpleegkundige begeleiding die u anders op het consultatiebureau zou krijgen, wordt u nu thuis aangeboden door de nazorgverpleegkundige JGZ. Zij begeleidt u met name op het gebied van voeding, verzorging en opvoeding. Ook besteedt zij aandacht aan de verwerking van alles wat gebeurd is en aan zaken zoals spelen en contact maken met uw kind. U kunt bij haar terecht met allerlei dagelijkse vragen. Zo nodig kan zij thuis het gewicht van uw kind controleren en vaccinaties geven.

De medische begeleiding die u anders op het gewone consultatiebureau zou krijgen, wordt nu geboden op een speciaal spreekuur, het zogenaamde consultatiebureau-plus. Een jeugdarts, kinderfysiotherapeut en een logopedist, allen met een speciale deskundigheid op het gebied van te vroeg en te licht geboren kinderen, werken hier samen. Tijdens dit spreekuur wordt samen met u gekeken naar de gezondheid, groei en alle aspecten van de ontwikkeling van uw kind. Ook krijgt u zo nodig informatie en tips.
U gaat het eerste jaar ongeveer 3 keer naar het consultatiebureau-plus. Deze spreekuren worden gehouden op de consultatiebureaulocatie in ‘De Wiken’ in Drachten.

U gaat in het eerste jaar ook een aantal keren voor nacontrole naar uw eigen kinderarts op de polikliniek in het ziekenhuis.

We willen u en uw kind zo goed mogelijk begeleiden op het gebied van medische zorg, groei en ontwikkeling. Door gezamenlijke besprekingen en (schriftelijk) contact tussen de deskundigen van het consultatiebureau-plus, de kinderarts en de nazorgverpleegkundige kunnen we de zorg inhoudelijk goed op elkaar afstemmen. Hiervoor vragen we u aan het begin toestemming. De privacyregels van de betrokken organisaties worden hierbij gevolgd.

Alle contacten worden in overleg met u zo gepland dat u niet in een korte periode naar meerdere plekken hoeft. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen hebben we afgesproken om alle afspraken, zowel bij u thuis als op de spreekuren, achterop deze brochure te noteren. Het is dus belangrijk dat u deze brochure steeds bij u hebt als u naar een spreekuur gaat.

Het academisch ziekenhuis

Naast de hierboven genoemde spreekuren kan het zijn dat u met uw kind ook op bepaalde leeftijden wordt uitgenodigd op de polikliniek van een academisch ziekenhuis (zoals het UMCG). U kunt uw kinderarts vragen naar de reden hiervan. Wij proberen de consulten van ons nazorgtraject zo in te passen, dat u niet in dezelfde periode naar meerdere spreekuren hoeft te komen.

De vaccinaties

Misschien heeft uw kind de eerste vaccinaties van het rijksvaccinatieprogramma al in het ziekenhuis gehad. De vaccinaties die nog nodig zijn, worden grotendeels thuis gegeven door de nazorgverpleegkundige JGZ. Afhankelijk van de momenten waarop u het consultatiebureau-plus bezoekt, kan het zijn dat in overleg met u een vaccinatie daar wordt gegeven.
Om thuis te kunnen vaccineren, heeft de nazorgverpleegkundige JGZ een opdracht van de kinderarts of de jeugdarts nodig. Deze opdracht staat in het JGZ-dossier.

Mocht uw kind in aanmerking komen voor bescherming tegen het RS-virus, dan vertelt de kinderarts u hoe dit wordt georganiseerd.

ToP Programma

In delen van Friesland biedt een speciale kinderfysiotherapeut het zogenaamde ToP programma aan. Binnen het programma wordt samen met de ouder gekeken naar het gedrag van het kind. Op basis daarvan worden adviezen gegeven over hoe het kind ondersteund kan worden bij de ontwikkeling. U wordt hierover eventueel door de betreffende kinderfysiotherapeut benaderd.

De peuterleeftijd

Hoewel het nu nog ver weg lijkt, wordt uw kind snel groter. Na het eerste jaar wordt, als het kan, de nazorg overgedragen aan het team van het gewone consultatiebureau. U maakt dan kennis met de consultatiebureau-arts en de verpleegkundige JGZ van uw eigen wijk of dorp. U kunt dan op de gebruikelijke tijden het consultatiebureau bij u in de buurt bezoeken.

Nog eenmaal het consultatiebureau-plus

Als uw kind tussen de 2 en 3 jaar is, wordt het nog eenmaal uitgenodigd op het consultatiebureau-plus. Naast de gespecialiseerde jeugdarts, de logopedist en de kinderfysiotherapeut die u nog kent van het eerste jaar zal dan ook een pedagoog aanwezig zijn. We proberen dan samen met u in kaart te brengen hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt. Enerzijds kan het plezierig zijn om van deskundigen te horen dat het goed gaat met uw kind. Anderzijds blijkt dat het belangrijk is om juist bij lichte problemen tijdig samen met u kijken naar een goede begeleiding.

Vastleggen (medische) gegevens

Van uw kind wordt in het ziekenhuis een medisch dossier bijgehouden. Daarnaast houden de jeugdarts en de nazorgverpleegkundige een dossier bij voor JGZ bij. Dat dossier wordt gebruikt tot uw kind 19 jaar is.
Kinderarts, jeugdarts en nazorgverpleegkundige informeren elkaar over hun bevindingen en eventuele adviezen en/of acties door middel van schriftelijk correspondentie.

U krijgt net als alle andere ouders de zogenaamde Groeigids. Deze ontvangt u van de nazorgverpleegkundige tijdens haar bezoek in het ziekenhuis. Deskundigen kunnen in dit boekje hun bevindingen of hun advies noteren voor u en voor anderen die betrokken zijn bij de nazorg. Ook de groei kan hierin genoteerd worden. Natuurlijk kunt u ook zelf uw vragen hierin opschrijven.

Afspraken

Tijdens het overdrachtsbezoek in het ziekenhuis maakt de nazorg-verpleegkundige met u een afspraak voor het eerste huisbezoek. Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor de eerste nacontrole door de kinderarts. Voor uw eerste bezoek aan het consultatiebureau-plus krijgt u telefonisch een uitnodiging. Volgende afspraken worden steeds in overleg met u gemaakt.
Wilt u, wanneer u een spreekuur bezoekt, steeds uw groeigids, het vaccinatiebewijs en deze brochure meenemen?

Tot slot

U hebt in deze brochure veel informatie gekregen. Wij hopen dat u een beeld hebt gekregen van hoe de nazorg voor u en uw kind er uit gaat zien. Toch is het niet verwonderlijk als al deze informatie weer nieuwe vragen oproept. Het kan ook zijn dat u toch andere wensen heeft. U kunt dit natuurlijk bespreken met uw kinderarts, de verpleegkundige van de kinderafdeling of met de nazorgverpleegkundige JGZ die u gaat bezoeken. U kunt ook contact opnemen met de coördinator van de nazorg. Dat is de jeugdarts van het consultatiebureau-plus.

Contact

Kinderafdeling Nij Smellinghe, telefoon (0512) 588 460
Polikliniek Kindergeneeskunde Nij Smellinghe (ook voor wijzigen afspraken),
telefoon (0512) 588 286
Nazorgverpleegkundige JGZ (ook voor wijzigen afspraken huisbezoek),
telefoon (088) 22 99 444
Coördinator nazorg, telefoon (088) 22 99 470
Vereniging van Ouders van Couveusekinderen, telefoon (070) 386 25 35
Meer informatie: www.couveuseouders.nl

De nazorg aan prematuur geboren kinderen en kinderen met een moeizame start is een initiatief van: GGD Fryslân, afdeling JGZ en Ziekenhuis Nij Smellinghe

Afsprakenoverzicht

Nazorgtraject

Huisbezoek nazorg-verpleegkundige JGZHuisbezoek ToPKinderarts polikliniek ziekenhuisConsultatiebureau-plus
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Afsprakenoverzicht

Andere afspraken