Inleiding

Ziek zijn is vervelend. In de eerste plaats voor jezelf maar ook voor je collega ’s. Het is van invloed op de kwaliteit van het werk en daarmee op de patiëntenzorg. In Nij Smellinghe is er daarom een actief ziekteverzuimbeleid waarbij veel aandacht uitgaat naar preventie van ziekteverzuim.

Deze folder geeft je informatie over het ziekteverzuimbeleid van Nij Smellinghe. De formele regels en afspraken staan in het verzuimprotocol. Informatie over alle stappen en consequenties bij langdurige arbeidsongeschiktheid staat in de procedure langdurige arbeidsongeschiktheid.

Waarden en normen

Ziekteverzuim heeft met waarden en normen te maken. Het voorkomen en beperken van ziekteverzuim is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer.
Het ziekenhuis, en dus de leidinggevende, is verantwoordelijk voor het scheppen van de juiste voorwaarden zoals een veilige werkplek, een verantwoord rooster en goede arbeidsomstandigheden. Goed werkgeverschap uit zich in het feit dat je bij ziekte of problemen (werk of privé) mag rekenen op begrip en waar mogelijk ondersteuning.

Ziekte overkomt je, of je je ziek meldt is een keuze. Wanneer je klachten hebt, betekent het dat je in moet schatten of je kunt werken of niet. Voor velen is het een lastige afweging; hoe slecht voel ik me, wat kan ik nog wel, wat doe ik mij collega ’s of patiënten aan enz. De ene medewerker komt op het werk met gezondheidsklachten en sommigen gaan hierin zelfs te ver en lopen daarmee risico’s. Andere medewerkers melden zich met dezelfde gezondheidsklachten ziek.
Het gaat per situatie om mogelijkheden en maatwerk. Soms kun je wel een halve dag werken of ben je prima in staat andere taken uit te voeren. Van jou wordt verwacht dat je zelf actief mogelijkheden aangeeft en deze bespreekt met je leidinggevende.

Daar waar mogelijk is het beter om ziekteverzuim te voorkomen. Jij kunt hier zelf invloed op hebben door gezond te leven en goed voor jezelf te zorgen. Het is belangrijk om zelf op tijd aan te geven hoe het met je gaat en wat je nodig hebt. Een goede balans van werk en privé is je eigen verantwoordelijkheid.

Ziekmelding

Als je door ziekte niet kunt werken meld je je persoonlijk, telefonisch, ziek bij je leidinggevende of diens vervanger. Bij afwezigheid van de leidinggevende op het moment van de ziekmelding neemt de leidinggevende of diens vervanger dezelfde of de volgende dag contact met je op.

De leidinggevende vraagt naar:
• de aard van je klachten, beperkingen (welke werkzaamheden kun je niet doen?)
• de mogelijkheden (wat kun je nog wel doen of kun je een halve dag/ dienst werken?)
• of er een relatie met het werk is
• de verwachte duur/ hersteldatum
• het volgende contactmoment
Je leidinggevende beslist of de ziekmelding wordt geaccepteerd of dat een andere vorm van verlof van toepassing is. Je leidinggevende zorgt, indien nodig, voor informatie aan de bedrijfsarts. Op basis van de informatie geeft de bedrijfsarts gevraagd en ongevraagd advies.
Je zorgt dat je (opnieuw) bekend bent met de regels en voorschriften die gelden bij ziekteverzuim (verzuimprotocol op QOL).

Arbodienst

Je leidinggevende maakt met jou een inschatting van de situatie en bepaalt of het wenselijk is dat de bedrijfsarts wordt ingeschakeld. De bedrijfsarts kan door jou of je leidinggevende om advies gevraagd worden over gezondheidsklachten in relatie met het werk. Dit kan ook terwijl je niet ziek bent om uitval in de toekomst te voorkomen. Je kunt zelf contact opnemen met de Arbodienst of je kunt het via je leidinggevende regelen.

Als de inschatting is dat de arbeidsongeschiktheid langer dan zes weken gaat duren wordt, omdat wetgeving dit voorschrijft, in ieder geval de bedrijfsarts ingeschakeld. Je ontvangt een brief op je huisadres met daarin een uitnodiging voor het (telefonisch) spreekuur. De bedrijfsarts heeft informatie ontvangen van je leidinggevende. De bedrijfsarts adviseert jou over mogelijkheden tot herstel en werkhervatting en maakt een probleemanalyse en een advies plan van aanpak overeenkomstig de eisen die wetgeving hieraan stelt. De bedrijfsarts stuurt verslaglegging naar jou, je leidinggevende en P&O. Er wordt geen medische informatie doorgegeven, dat is vertrouwelijk.

Op basis van het advies van de bedrijfsarts maken je leidinggevende en jij samen een plan van aanpak voor het herstel en de reïntegratie. In dit plan wordt het einddoel beschreven en de manier waarop dit bereikt kan worden. Het plan van aanpak wordt ondertekend door de leidinggevende, de medewerker en via de afdeling Personeel & Organisatie teruggestuurd naar de Arbodienst. Het advies of je wel, gedeeltelijk of niet kunt werken, is het domein van de bedrijfsarts en niet van een huisarts of specialist.

Schreuder-Arbo is de Arbodienst voor Nij Smellinghe. De Arbodienst levert een bijdrage aan het verzuimbeleid. Bij Nij Smellinghe zijn voor de Arbodienst werkzaam:

Jolanda Schreuder, Bedrijfsarts
Ciska Moedt, Secretaresse

De spreekuren worden gehouden in Nij Smellinghe (route 143). Indien je contact wilt opnemen met de bedrijfsarts kan dat, via Ciska Moedt, per e-mail secretariaat@schreuderarbo.nl of telefonisch op (06) 12 228 888.

'Probleem'verzuim

In Nij Smellinghe werken we met signalering van probleemverzuim. De onplezierige term probleemverzuim staat voor frequent, langdurig en totaal verzuim. De definities zijn:
Frequent: 3 x of vaker ziek in een jaar
Duur: meer dan 30 dagen aaneengesloten ziek in een jaar
Totaal: in een jaar 42 of meer dagen ziek.

Medewerkers die voldoen aan deze criteria hebben een verhoogde kans om in de toekomst opnieuw frequent of langdurig arbeidsongeschikt te worden. Leidinggevenden houden verzuimgesprekken met deze medewerkers. Onderwerp van gesprek is je keuze bij ziekmeldingen, een eventuele relatie tussen de ziekmeldingen en het werk en wederzijdse verwachtingen en afspraken om ziekmeldingen te voorkomen. Eventueel kan de bedrijfsarts worden ingeschakeld voor advies of verwijzing naar bijvoorbeeld bedrijfsmaatschappelijk werk of bedrijfsfysiotherapie.

Twee keer per jaar is er een multidisciplinair overleg over verzuim met je leidinggevende, de bedrijfsarts en de personeelsadviseur. Per afdeling worden medewerkers die aan de criteria van probleemverzuim voldoen besproken. Het doel is om te leren van ervaringen uit het verleden en eventuele acties te bespreken. Verder worden verzuimcijfers en bijvoorbeeld ontwikkelingen op de afdeling besproken.

Verschil van mening

Stel je vragen en maak onduidelijkheden bespreekbaar. Je situatie is vaak al vervelend genoeg. Onduidelijkheid of onvoldoende afstemming verhoogt het risico op een verschil van mening. Je kunt terecht bij je leidinggevende en in tweede instantie bij P&O voor je vragen.
Het kan zijn dat er toch een meningsverschil ontstaat over bijvoorbeeld het wel of niet kunnen werken of het nakomen van je reïntegratieverplichtingen. Zowel jij als je leidinggevende kunnen dan een second opinion (deskundigenoordeel) aanvragen bij het UWV. Meer informatie is te vinden op de website van het UWV of bij P&O.

Betermelding

Als je weer (gedeeltelijk) beter bent, meld je dat persoonlijk bij je leidinggevende. Als je parttime werkt, wacht dan niet af tot je eerstvolgende werkdag met beter melden. Bespreek met je leidinggevende waar je behoefte aan hebt en wat nodig is om weer goed te beginnen. Waar nodig maak je samen met je leidinggevende afspraken over tijdelijke aanpassingen in het werk.