In deze folder kunt u de belangrijkste informatie lezen over de plaats van euthanasie in de zorgverlening in ziekenhuis Nij Smellinghe.

De plaats van euthanasie in de zorgverlening in ziekenhuis Nij Smellinghe

Deze folder is bedoeld voor patiënten en hun naasten die een gerichte vraag over euthanasie hebben gesteld. Het beleid in ziekenhuis Nij Smellinghe is erop gericht zorgvuldig met het verzoek om euthanasie om te gaan. Als euthanasie wordt overwogen, wordt het protocol ‘Euthanasie en hulp bij zelfdoding in Nij Smellinghe’ in acht genomen.

Wat is euthanasie?

Euthanasie houdt in dat uw arts op uw uitdrukkelijk verzoek uw leven zal beëindigen. Dit gebeurt door het toedienen van medicatie die direct de dood tot gevolg heeft.

Op uw verzoek
Als u met uw arts de mogelijkheid van euthanasie wilt bespreken, dient u daar zelf over te beginnen. Uw arts zal het onderwerp niet uit zichzelf aankaarten. Het initiatief ligt bij u.

Wat is de rol van uw behandelend arts?

Als uw arts op de hoogte is van uw verzoek om euthanasie, betekent dit niet dat hij daaraan zonder meer zijn medewerking zal verlenen. Hij moet ervan overtuigd zijn dat het van uw kant een weloverwogen keuze is, waarover u goed heeft nagedacht en waar u zelf helemaal achter staat. Daarbij dient u een duidelijk beeld te hebben van uw ziekte, de vooruitzichten en alternatieven die er mogelijk zijn om uw lijden te verlichten. Ook moet het voor uw arts duidelijk zijn dat uw verzoek niet wordt ingegeven door druk van anderen. Het is voor uw arts belangrijk om te weten dat uw verzoek niet in een opwelling is gedaan.
Uw verzoek om euthanasie is het begin van een proces. Uw arts zal daarom regelmatig gesprekken met u hebben om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Ook is het daardoor voor uw arts pas goed mogelijk zijn eigen standpunt over uw verzoek te bepalen. De arts is in het proces gebonden aan landelijke richtlijnen en moet zorgvuldig handelen.

Wat is uitzichtloos en ondraaglijk lijden?

Ook als het uw verzoek is om euthanasie te laten plaatsvinden, wil dat nog niet zeggen dat dit verzoek kan worden ingewilligd. Euthanasie is namelijk alleen toegestaan, als er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden dat op geen enkele andere aanvaardbare manier kan worden verholpen. Het is aan uw arts om na te gaan of dat in uw geval zo is.

Uitzichtloos
U heeft te maken met uitzichtloos lijden als u niet meer behandeld kunt worden met het oog op genezing en als het vooruitzicht is dat uw toestand alleen nog maar zal verslechteren. Uw arts zal goed kunnen inschatten in hoeverre dit in uw situatie aan de orde is.

Ondraaglijk
Vaststellen of er sprake is van ondraaglijk lijden, is meestal lastiger voor een arts, omdat uw persoonlijke beleving daarbij een grotere rol speelt. Voor de arts moet het invoelbaar zijn dat u ondraaglijk lijdt.

Geen alternatieven
Uw arts zal altijd eerst samen met u nagaan welke mogelijkheden er zijn om uw lijden te verlichten en de kwaliteit van uw leven zo veel mogelijk te verbeteren. Euthanasie geldt als uiterste middel, en is dus pas aan de orde op het moment dat er geen andere oplossingen voorhanden zijn.

Het invullen van een wilsverklaring

Het is noodzakelijk om uw verzoek om euthanasie op papier te zetten. Deze schriftelijke wilsverklaring is onmisbaar voor het verantwoord inwilligen van een verzoek om euthanasie. Deze moet inhoudelijk voldoen aan vastgestelde criteria.
Stel dat u in de loop van uw ziekte wilsonbekwaam wordt, dan kan uw arts overwegen om op grond van uw schriftelijke wilsverklaring uw verzoek toch in te willigen. Als u een wilsverklaring heeft opgesteld, bespreek die dan met uw arts. Hoe duidelijker het voor uw arts is wat u bedoelt, hoe groter de kans dat uw arts op een later moment aan uw verzoek tegemoet kan komen.

Raadpleging van een andere arts

Voordat uw arts instemt met een verzoek om euthanasie, zal hij eerst een andere arts raadplegen. Meestal is dat een speciaal opgeleide SCEN-arts (Steun en Consultatie bij Euthanasie Nederland). Deze arts spreekt met u over uw verzoek. En hij toetst of uw arts bij het behandelen van uw verzoek tot het toepassen van euthanasie aan alle zorgvuldigheidseisen heeft voldaan.

Wat als uw arts gewetensbezwaren heeft?

Een arts is niet verplicht om euthanasie uit te voeren. Het is mogelijk dat hij gewetensbezwaren heeft. U mag verwachten dat uw arts in dat geval tijdig zijn bezwaren kenbaar zal maken en vervolgens in overleg met u het verzoek aan een andere arts zal voorleggen.

Praktische afspraken

Wanneer besloten is dat bij u euthanasie gaat plaatsvinden, moeten er allerlei zaken geregeld worden. Er wordt met u afgesproken op welk tijdstip de euthanasie wordt verricht, welke naasten daarbij aanwezig zullen zijn en op welke wijze de medicatie wordt toegediend.

Zorg door professionele hulpverleners
Op uw verzoek kunt u gebruik maken van begeleiding door een van de professionele hulpverleners van ziekenhuis Nij Smellinghe. Een gesprek in vertrouwen met een geestelijk verzorger of een medisch maatschappelijk werker is mogelijk.
Contact:
Geestelijke Verzorging, tel. (0512) 588 055/ 588 048, Medisch Maatschappelijk Werk, tel. (0512) 588 051 / 588 052 / 588 053.
 
Meer informatie?
Heeft u nog vragen? Blijf daar dan niet mee rondlopen!
Bespreek ze met uw behandelend arts of neem contact op met het Palliatieve Team, (0512) 588 496.
 
Versie: december 2014.